Jern og metaller

Etter mottak, sortering og behandling selges jern, metaller og andre gjenvinnbare fraksjoner til smelteverk og videreforedlere i Norge og utlandet. Disse produktene utgjør viktige råvarer for industrien. Samtidig er gjenvinning av slike produkter miljømessig og samfunnsmessig meget positivt, med betydelig redusert energiforbruk og reduksjon i mengder til deponier.

Vi har gode kunnskaper om jern og metaller slik at vi kan levere våre produkter med riktig kvalitet noe som gjør at vi oppnår gode priser.

Gjennom vårt eierskap i smelteverk har vi tilgang på ekspertise om analyser, legeringer og kvalitetskrav når det gjelder håndtering og videreforedling av metaller.

Våre priser er basert på internasjonale jern og metallpriser. Prisen på metaller fastsettes av London Metall Exchange ( LME) fortløpende. Denne danner basis for våre salgs- og kjøpspriser.